ราคาเช่า เรือเร็ว

ปลายทาง  2 เครื่องยนต์ 20-25PAXS 3 เครื่องยนต์ 30-35PAXS
เกาะไข่ - -
เกาะพีพี, อ่าวมาหยา,เกาะไข่ - -
เกาะพีพี, เกาะไผ่ - -
เกาะพีพ,อ่าวมาหยา, กระบี่ - -
อ่าวพังงา - -
Chater Boat   One day trip   Photo Gallery